Η εκπαιδευτική αξιολόγηση ορίζεται ως η συστηματική διαδικασία συλλογής πληροφοριών που έχει στόχο να εντοπίσει, να επιβεβαιώσει και να προσδιορίσει την ύπαρξη προβλημάτων και να καταλήξει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εκπαίδευση του ατόμου που αξιολογείται (Παντελιάδου, 2000).


Στο πλαίσιο της διδακτικής αξιολόγησης η συλλογή πληροφοριών γίνεται συστηματικά και οργανώνεται με τρόπο που να οδηγεί σε εκπαιδευτικές αποφάσεις για το περιεχόμενο, τη μέθοδο διδασκαλίας και τα διδακτικά υλικά.
Η διδακτική αξιολόγηση διαφέρει από τη διαγνωστική εκτίμηση των Κέντρων  Διάγνωσης, Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων.

 


Η διαγνωστική εκτίμηση που συντάσσεται από διεπιστημονική επιτροπή (εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και συχνά λογοθεραπευτές, παιδοψυχίατρους και φυσικοθεραπευτές) και σε αυτήν ορίζονται:
·         Ο τύπος, ο βαθμός και η έκταση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή.
·         Η δομή της ειδικής εκπαίδευσης στην οποία ενδείκνυται να φοιτήσει ο μαθητής.
·         Το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) του μαθητή με τις προτεινόμενες προσαρμογές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία για την εκπαίδευση το μαθητή. Εδώ, να σημειώσουμε πως τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα δεν υποχρεούνται να συντάσσουν Ε.Ε.Π. όπως τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
·         Ο τρόπος αξιολόγησης της προόδου του μαθητή.

Η αξιολόγηση του μαθητή μπορεί να περιλαμβάνει:
·         Αξιολόγηση των δεξιοτήτων και γνώσεών του
·         Αξιολόγηση των γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών του
·         Αξιολόγηση των δεξιοτήτων μελέτης του
·         Πληροφορίες για το οικογενειακό του περιβάλλον
·         Πληροφορίες για τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντά του και την απόδοση των αιτιολογικών προσδιορισμών της ακαδημαϊκής του επιτυχίας και αποτυχίας.

Η χρήση των κατάλληλων εργαλείων ή κριτηρίων ή τεστ αξιολόγησης είναι βασική προϋπόθεση για την εκπλήρωση του σκοπού της αξιολόγησης.