Το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος είναι η αναγνώριση της ύπαρξής του. Η έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και η αναγνώριση –μέσα από τα ίδια τεστ- των μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού βοηθάει ώστε το παιδί να πάρει την κατάλληλη υποστήριξη από το γονιό και τον δάσκαλο, με στόχο και να περιοριστούν τα συμπτώματα της δυσκολίας αλλά και να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες στην γενικότερη εξέλιξη του παιδιού.

Για την αξιολόγηση του μαθησιακού προφίλ χρειάζονται δύο συνεδρίες διάρκειας 45 λεπτών με το παιδί για τη χορήγηση των τεστ και μια συνεδρία με τον γονέα για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και συμβουλευτική για την υποστήριξη του παιδιού.

Παραδίδεται γραπτή έκθεση που περιγράφει το μαθησιακό προφίλ του παιδιού.

Η αξιολόγηση της ειδικής διαπαιδαγώγησης περιλαμβάνει τη διερεύνηση των παρακάτω τομέων:

 • φωνολογική ενημερότητα
 • αναγνωστική ικανότητα & κατανόηση
 • προφορικός λόγος
 • λεξιλόγιο
 • ορθογραφική ικανότητα
 • παραγωγή γραπτού λόγου
 • γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες
 • λογικομαθηματική σκέψη και ανάλυση
 • κοινωνικές δεξιότητες
 • συγκέντρωση
 • οπτικοακουστική αντίληψη και μνήμη.

Η αξιολόγηση της μαθησιακής ικανότητας είναι απαραίτητη προκειμένου να σχεδιαστεί το πρόγραμμα παρέμβασης.