Ο Ειδικός Παιδαγωγός παρεμβαίνει εξατομικευμένα σε κάθε παιδί με στόχο το ίδιο να μπορέσει να διαχειριστεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 
Πιο συγκεκριμένα το βοηθά: 

Α. Στην ανάγνωση
· Να διαβάζει έχοντας ρυθμό ανάλογο των γνωστικών του ικανοτήτων.
· Να κατανοεί αυτό που διαβάζει.
·Να μην προσθέτει, αφαιρεί, αντικαθιστά ή αντιμεταθέτει γράμματα/λέξεις/συλλαβές από τις λέξεις ή τις προτάσεις που καλείται να διαβάσει.
·Να μην μπερδεύει φθόγγους με ηχητική ή οπτική συγγένεια (β-φ, δ-θ, γ-χ, ο-α).
· Να μην αντικαθιστά λέξεις με άλλες οι οποίες είναι νοηματικά συγγενείς (άσπρο-λευκό).
·  Να τηρεί τους κανόνες τονισμού και στίξης όταν διαβάζει.

Β. Στη γραφή
·Να μην προσθέτει, αφαιρεί, αντικαθιστά ή αντιμεταθέτει γράμματα/λέξεις/συλλαβές από τις λέξεις ή τις προτάσεις που καλείται να γράψει.
·  Να μην μπερδεύει γραφήματα με ηχητική ή οπτική συγγένεια (β-φ, δ-θ, γ-χ, ο-α).
·   Να κωδικοποιεί τους κανόνες ορθογραφίας με τρόπο ώστε να τους ανακαλεί εύκολα.
·   Να τηρεί τους κανόνες τονισμού και στίξης όταν γράφει.
· Να γράφει διακρίνοντας τα μικρά-κεφαλαία γράμματα αλλά και να διατηρεί διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις.

Γ. Στα μαθηματικά
·Να αντιλαμβάνεται τις προμαθηματικές έννοιες (ποσότητα, ομαδοποίηση, σειροθέτηση, ταξινόμηση, διάκριση αριθμών, μέτρηση)
·Να κατανοεί τις αριθμητικές έννοιες (αντιστοίχιση αριθμού-ποσότητας, σύστημα αρίθμησης)
· Να εκτελεί τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις
· Να επιλύει μαθηματικά προβλήματα.