Τα στάδια της αναγνωστικής ευχέρειας

Η ανάγνωση είναι μία πολύπλοκη γνωστική διαδικασία. κατά την οποία εμπλέκονται διάφορες νοητικές και γλωσσικές διεργασίες όπως η σκέψη, η φαντασία. η λύση του προβλήματος. Η ιστορία της ανάγνωσης ξεκινάει από τους Σουμέριους και τους φοίνικες. όπου μετά την εφεύρεση του χαρτιού η ανάγκη της εκμάθησης της έγινε επιτακτική.

Αποτελεί μία τεχνική με την οποία το άτομο αποκωδικοποιεί κάποιο γραπτό μήνυμα και μετασχηματίζει τα γραπτά σύμβολα σε ήχους. Η αποκωδικοποίηση αποτελεί το πρώτο στάδιο στην εκμάθηση της αναγνωστικής δεξιότητας και η κατανόηση αποτελεί το δεύτερο στάδιο. Συγκεκριμένα. η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση αποτελούν και τις δύο βασικές γνωστικές λειτουργίες που συνθέτουν την ανάγνωση.

Η αναγνωστική ευχέρεια αναφέρεται στην ικανότητα της προφορικής (φωναχτής) ανάγνωσης με ακρίβεια, ταχύτητα και κατάλληλη έκφραση/προσωδία. Αν και συχνά η αναγνωστική ευχέρεια θεωρείται ταυτόσημη με την γρήγορη αυτόματη αναγνώριση της λέξης, έρευνες δείχνουν ότι η ευχέρεια εμπερικλείει πολλά περισσότερα από την αποκωδικοποίηση.

Η αναγνωστική ευχέρεια αναφέρεται στην ικανότητα του αναγνώστη να αναπτύξει τον έλεγχο της επιφανειακής επεξεργασίας, ώστε να μπορεί να επικεντρωθεί στην κατανόηση του βαθύτερου νοήματος που εμπεριέχεται στο κείμενο. Συνεπώς η αναγνωστική ευχέρεια επηρεάζεται σε έναν μεγάλο βαθμό από την ευχέρεια της ανάγνωσης.

Ανάπτυξη φωνολογικής συνειδητότητας πριν τη διδασκαλία των γραμμάτων

Η διδασκαλία των γραμμάτων

Ανάπτυξη φωνολογικής συνειδητότητας μετά τη διδασκαλία των γραμμάτω

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής συλλαβών τύπου ΣΦ

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής δισύλλαβων τύπου ΣΦ – ΣΦ

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής τρισύλλαβων λέξεων τύπου ΣΦ-ΣΦ-ΣΦ

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής λέξεων με διπλά συμφωνικά συμπλέγματα

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής λέξεων με τελικό σίγμα

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής λέξεων με “ου”

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής με διπλό συμφωνικό σύμπελγμα και τελικό σίγμα

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής λέξεων με δύο διπλά συμφωνικά συμλέγματα

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής τετρασύλλαβων λέξεων τύπου ΣΦ-ΣΦ-ΣΦ-ΣΦ

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής τετρασύλλαβων με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής τετρασύλλαβων λέξεων με “ου”

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής τετρασύλλαβων λέξεων με τελικό σίγμα

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής λέξεων με αρχικό φωνήεν

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής με δίψηφο σύμφωνο

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής λέξεων με τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής λέξεων με δίψηφα φωνήεντα

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής λέξεων με τους συνδυασμούς “αυ” και “ευ”

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής λέξεων με ποικίλες δραστηριότητες

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής λέξεων με συλλαβές τύπου “-ΦΣ-” και “-ΣΦΣ-“

Γραφή λέξεων και προτάσεων

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής λέξεων με “σμ”, “σβ”, “σγ”

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής λέξεων με “ια”