Αξιολόγηση είναι η οργανωμένη και σκόπιμη διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί μετρήσεις και δεδομένα με τρόπο που ορίζει κάποια συγκεκριμένη θεωρία, προκειμένου να απαντήσει σε ουσιώδη παιδαγωγικά θέματα.


Στη συνέχεια καταγράφονται τέσσερα είδη αξιολογητικών διαδικασιών

Αξιολόγηση με Δοκιμασίες αναφοράς σε κριτήριο απόδοσης


Είναι το συχνότερο χρησιμοποιούμενο είδος αξιολόγησης. Στόχος του είναι ο καθορισμός του βαθμού στον οποίο ο μαθητής πέτυχε κάποιο στόχο της διδασκαλίας ή γενικά κατέχει μια γνώση.

 Αξιολόγηση μέσω του Αναλυτικού Προγράμματος


Είναι μια διευρυμένη μορφή της αξιολόγησης με αναφορά σε κριτήριο απόδοσης.
Στόχος είναι η άρση των επιπτώσεων έλλειψης αντιστοιχίας με την επισήμανση των ικανοτήτων του παιδιού σε σχέση με το Πρόγραμμα όταν μπήκε σε αυτό. Θα ακολουθήσουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο περιεχόμενο, το ρυθμό, τις μεθόδους και τα υλικά του προγράμματος.
Μπορεί να υλοποιηθεί μέσω πέντε σταδίων:
1.    Καθορισμός του ετήσιου (μακροπρόθεσμου ή γενικού) στόχου
2.    Ανάλυση του ετήσιου στόχου σε διδακτικούς στόχους
3.    Καθορισμός δοκιμασιών για τον έλεγχο κατοχής των διδακτικών στόχων
4.    Καθορισμός των κριτηρίων κατοχής των στόχων
5.    Χορήγηση και ερμηνεία του αξιολογικού οργάνου

 Αξιολόγηση μέσω της Ποιοτικής ή Γνωστικής ανάλυσης των λαθών


Κατάλληλη δοκιμασία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που αναφέρονται στον τρόπο υλοποίησης της διδασκαλίας. Σκοπός της συγκεκριμένης αξιολόγησης είναι ο εντοπισμός των εννοιών ή δεξιοτήτων που αποτελούν από δομική και χρονική άποψη την άμεση αιτία της λανθασμένης ενέργειας του μαθητή.

Αξιολόγηση της ικανότητας επίλυσης Προβλημάτων


Στόχος είναι η επισήμανση της στρατηγικής που δεν χρησιμοποιεί ο μαθητής. Ακολουθούν οι στρατηγικές:
o   Κατανόηση προβλήματος
o   Επινόηση ενός σχεδίου επίλυσης
o   Εκτέλεση σχεδίου
o   Επανέλεγχος του προβλήματος και της λύσης

Αξιολόγηση της στάσης του μαθητή απέναντι στα Μαθηματικά


Διερευνώνται τα συναισθήματα, ενδιαφέροντα εκτιμήσεις, αξίες.