Ειδική διαπαιδαγώγηση ατομικά το παιδί

Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι μια  διαδικασία 4 βημάτων κατά την οποία δουλεύουμε με κάθε παιδί ξεχωριστά και εξατομικευμένα, προκειμένου να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε μαθησιακούς τομείς στους οποίους χρειάζεται υποστήριξη.

Βήματα:

  1. Γνωριμία με το παιδί και δόμηση της σχέσης μέσω του παιχνιδιού

Το κάθε παιδί έχει τη δική του μοναδική προσωπικότητα που πρέπει να είναι πάντοτε σεβαστή από τον εκπαιδευτικό. Για να δομηθεί σωστά η σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή θα πρέπει πρώτα ο εκπαιδευτικός να εμπνέει εμπιστοσύνη. Για να μεταβούμε στο στάδιο της αξιολόγησης και της μάθησης χτίζουμε πρώτα τη σχέση μας με το παιδί μέσω διαφόρων παιχνιδιών και ευχάριστων δραστηριοτήτων, ωστόσο θέτουμε παράλληλα και τα όρια μας για να γίνει κατανοητός ο ρόλος μας. Δίνουμε πάντα τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στο παιδί να εξοικειωθεί τόσο με εμάς όσο και με το περιβάλλον.

  1. Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων

Κατά την αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων, ελέγχουμε: την φωνολογική ενημερότητα δηλαδή την ικανότητα του παιδιού να αναλύει και να συνθέτει τις λέξεις σε συλλαβές, γράμματα και το αντίστροφο, την φωναχτή ανάγνωση μέσω κειμένων που του δίνονται με βάση το αναπτυξιακό προφίλ του και την κατανόηση του λόγου μέσω της σιωπηρής ανάγνωσης . Επίσης, εξετάζουμε την ορθογραφία βάση της τάξης στην οποία φοιτά το παιδί, ελέγχοντας έτσι το κατά πόσο έχει εσωτερικεύσει τους βασικούς γραμματικούς κανόνες. Αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας της αξιολόγησης αποτελεί επίσης η περιγραφή εικονογραφημένων ιστοριών προκειμένου να ελεγχθεί το εύρος του λεξιλογίου και η παραγωγή του προφορικού λόγου. Ωστόσο, δίνουμε την απαραίτητη βαρύτητα και στην αξιολόγηση γραπτής έκφρασης, μέσω της οποίας ζητείται από το παιδί να γράψει μια παράγραφο με θέμα της αρεσκείας του για να ελεγχθεί η ικανότητα μετατροπής των ιδεών στον γραπτό λόγο.

  1. Aξιολόγηση στα μαθηματικά

Στο τομέα των μαθηματικών ελέγχονται οι δεξιότητες που έχει αναπτύξει ο μαθητής με βάση το επίπεδο της τάξης του και τις προηγούμενες γνώσεις του. Είναι γεγονός ότι η χρήση των μαθηματικών δεν περιορίζεται μόνο στις ακαδημαϊκές γνώσεις καθώς τα συναντάμε στην καθημερινότητα μας, από την χρήση της ώρας μέχρι και τη διαχείριση των χρημάτων. Για το λόγο αυτό η αξιολόγηση των μαθηματικών είναι πολύπλευρη και εστιάζει στο κατά πόσο το παιδί έχει γενικεύσει τις γνώσεις του στην καθημερινότητα του, γεγονός που τα περισσότερα άτυπα εκπαιδευτικά τεστ δεν λαμβάνουν υπόψη.

  1. Επιλογή στόχων και δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης

Ακρογωνιαίος λίθος της διαδικασίας είναι η επιλογή εκπαιδευτικών στόχων και μετέπειτα η υλοποίηση και διδασκαλία. Οι στόχοι θέτονται βάση των μαθησιακών ελλειμμάτων που προέκυψαν από την αξιολόγηση. Φροντίζουμε πάντα οι στόχοι να αναλύονται σε πολύ μικρά βήματα για να μπορεί το παιδί να τα κατακτήσει γρήγορα και να βελτιωθεί η εικόνα και η αυτοπεποίθηση του. Επιπρόσθετα η διαδικασία διδασκαλίας γίνεται με ποικίλες μεθόδους (brain maps, απλοποίηση και σχεδιαγραμματική παρουσίαση, χρήση οπτικοακουστικού υλικού κ.α) που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το παιδί. Προωθούμε τη βιωματική μάθηση, διότι απώτερος σκοπός μας είναι η γενίκευση των γνώσεων και όχι η μονόπλευρη χρήση τους στο σχολικό χώρο. Αφότου ο μαθητής κατακτήσει τους στόχους, επαναξιολογούμε και θέτουμε νέους εξ αρχής.

Η όλη διαδικασία είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και εμπειρίας, βασισμένη στις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, η οποία προσαρμόζεται πάντοτε στις πολύ συγκεκριμένες ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά. Δεν στιγματίζουμε το παιδί καθώς τονίζουμε τα θετικά στοιχεία του, αναφέροντας τις δεξιότητες που έχει κατακτήσει και σε ποιους τομείς χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Πληροφορούμε τους δασκάλους που εντοπίζονται οι δυσκολίες σύμφωνα με το γνωστικό επίπεδο του παιδιού, συγκριτικά με την τάξη που φοιτά και θέτουμε διδακτικούς στόχους που να είναι κατανοητοί από όλο το πλαίσιο που υποστηρίζεται το παιδί. Αξιολογούμε και επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους μας, που φροντίζουμε πάντοτε να είναι μετρήσιμοι και φυσικά υλοποιήσιμοι. Το εκπαιδευτικό πλάνο και το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργείται και προσαρμόζεται σε κάθε παιδί ξεχωριστά με σεβασμό πάντα στις ανάγκες του. Τέλος ενισχύουμε την πλαισίωση του παιδιού και την από κοινού πορεία τόσο με το οικογενειακό όσο και με σχολικό περιβάλλον από το οποίο περικλείεται και αλληλεπιδρά. Η μάθηση είναι μια διαδικασία που διαρκεί εφ όρου ζωής γι αυτό ας την κάνουμε όσο πιο ευχάριστη και ξεχωριστή μπορούμε.