Κλίμακα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας

Περιγραφή: Αξιολόγηση δεξιοτήτων και αδυναμιών παιδιών προσχολικής ηλικίας

Ηλικία χορήγησης: 5- 6 ετών

Απαιτούμενος χρόνος χορήγησης: 45 λεπτά

H Κλίμακα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας αποτελεί μία σταθμισμένη διαδικασία ανιχνευτικού ελέγχου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό (α) τον εντοπισμό των παιδιών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και (β) την αξιολόγηση της μαθησιακής τους προόδου. Η Κλίμακα παρέχει μια εστιασμένη βάση για αξιολόγηση των γλωσσικών, μαθηματικών, κοινωνικών, κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών καθώς και των δεξιοτήτων τους που αφορούν στην αυτονομία στη μάθηση. Το ατομικό προφίλ που προκύπτει από την αξιολόγηση περιγράφει τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του κάθε παιδιού στους παραπάνω τομείς ανάπτυξης, το οποίο είναι δυνατόν να συσχετιστεί με την επίδοσή του στην τάξη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται έγκαιρα ο εντοπισμός των γνωστικών περιοχών στις οποίες το κάθε παιδί παρουσιάζει δυσκολίες ή ελλείμματα και διευκολύνεται η ειδική εξατομικευμένη ή ομαδική παρέμβαση προς όφελος των παιδιών και της μαθησιακής διαδικασίας στη σχολική αυτή βαθμίδα.

Οι δοκιμασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

Γλωσσική Ανάπτυξη

 • Ανάγνωση
 • Γραφή
 • Φωνολογική ενημερότητα

Μαθηματική ανάπτυξη

 • Αρίθμηση
 • Ομαδοποίηση
 • Σειρόθετηση
 • Κατανόηση χωρικών εννοιών
 • Κατανόηση χρονικών εννοιών
 • Κατανόηση άλλων μαθηματικών εννοιών

Κοινωνική ανάπτυξη

 • Ακρόαση
 • Συζήτηση
 • Σχέσεις των νηπίων με συνομηλίκους
 • Υπακοή
 • Συνεργασία

Κινητική ανάπτυξη:

 • Σωματογνωσία
 • Αμφιπλευρικότητα
 • Αντίληψη ρυθμού