Άτυπη Δοκιμασία Αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίου

Η Άτυπη Δοκιμασία Αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίου  εξετάζει δεξιότητες που αποτελούν δείκτες σχολικής επίδοσης. Οι επιλεγμένοι δείκτες θεωρούνται διεθνώς αξιόπιστες διαστάσεις μαθησιακής αξιολόγησης. Όλοι οι δείκτες συναποτελούν ένα ολοκληρωμένο κριτήριο διερεύνησης μαθησιακών δυσκολιών στον προφορικό και γραπτό λόγο για κάθε ηλικιακή ομάδα. 

Περιλαμβάνει δραστηριότητες για την αξιολόγηση των παρακάτω τομέων:

1. Μνήμη

2. Αναγνωστικές δεξιότητες

3. Ορθογραφία

5. Μορφοσυντακτική επεξεργασία

4. Παραγωγή γραπτού λόγου

6. Παραγωγή προφορικού λόγου

7. Μαθηματικά

Η Άτυπη Δοκιμασία Αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίου  περιλαμβάνει Φύλλα εξέτασης για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου ξεχωριστά, τα οποία συνοδεύονται από τις Απαντήσεις τους.

Γιατί είναι σημαντική η αξιολόγηση

Η αξιολόγηση είναι η διαδικασία της συλλογής πληροφοριών για την αναγνώριση των παραγόντων που συνεισφέρουν στη δυσκολία ενός μαθητή, όταν μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει. Είναι σημαντική για μια σειρά διαφορετικών αλλά αλληλένδετων λόγων. Πρώτον, συλλέγονται πληροφορίες από γονείς και δασκάλους, για να κατανοηθούν οι αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες που έχουν προσφερθεί στον εκάστοτε μαθητή. Έπειτα, του δίνονται τεστ, για να αναγνωριστούν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες του που οδηγούν σε μια διάγνωση και ένας οδικός χάρτης για την παρέμβαση. Αναπτύσσονται στη συνέχεια και αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.

Σε ποιους χρησιμεύει το τεστ

Το τεστ είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής και της ειδικής αγωγής, καθώς και από άλλους ειδικούς. Επίσης μπορούν να το χρησιμοποιούν αρμόδιοι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες διάγνωσης και αξιολόγησης σε παιδιά εφηβικής ηλικίας, όπως λογοπεδικοί, ψυχολόγοι, παιδίατροι και παιδοψυχίατροι.

Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον παρακάτω ιστότοπο: